Kehtiv alates 01.01.2019

Käesolev dokument kirjeldab, kuidas Jalakabinet OÜ (registrikood: 10674030, aadress: Pärnu mnt 107, Tallinn, e-post: info@jalakabinet.ee, telefon: (+372) 6871233, edaspidi: Jalakabinet) töötleb vastutava töötlejana Pärnu mnt 107 asuva kaupluse tegevuse käigus külastajate ja muude isikute andmeid.

Jalakabinetile on isikuandmete kaitse väga oluline ning nende töötlemisel lähtume Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu asjakohastest õigusaktidest.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Jalakabinet töötleb meie külastajate ja klientide kohta käivaid andmeid järgmistel eesmärkidel:

Uudiskiri – Isikuandmeid kogume Jalakabinet uudiskirja saatmiseks isikutele, kes on andnud selleks nõusoleku. Uudiskirja saamiseks esitab isik järgmised andmed: sugu, suhtluskeel ja e-post. Uudiskirja tellimiseks antud nõusoleku saab isik tagasi võtta igal ajal uudiskirjas toodud lingi kaudu. Uudiskirjaga seotud isikuandmeid töötleme nõusoleku kehtivuse jooksul.

Turundus – Isikuandmeid kogume Jalakabinet poolt  või meie lepingupartneri poolt Jalakabinete sotsiaalmeedias korraldatud loosikampaaniate käigus. Isikuandmeid kasutame nendes kampaaniates isiku nõusolekul üksnes loosimise läbiviimise ja võitjale auhinna andmise eesmärgil. Peale nende eesmärkide saavutamist kustutame vastavad isikuandmed. Turundukampaania andmeid säilitame kanmpaania lõpuni aga maksimaalselt 3 kuud.

Ärisuhted – Kogume ja töötleme meiega ärisuhtes olevate juriidiliste isikutega seotud füüsiliste isikute andmeid vastava lepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks.

Isikuandmete töötlejad

Kui isik on andnud nõusoleku uudiskirja saamiseks, edastab Jalakabinet isiku andmed lepingupartnerile, kes valmistab ette, saadab või teeb tehniliselt võimalikuks uudiskirja saatmise. Jalakabineti poolt töödeldavatele isikuandmetele on juurdepääs meie IT-teenuse osutajal. 

Andmesubjekti õigused

Isikul on õigus teha päringuid teda puudutavatele isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on isikul õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, ning teotleda isikuandmete ülekandmist, kui see on tehniliselt võimalik. Nõusoleku alusel tööteldavate isikuandmete kohta käiva nõusoleku võib isik igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Isikuandmete töötlemisega seoses on isikul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või täiendava informatsiooni saamiseks palun pöörduda Jalakabineti poole e-posti teel info@jalakabinet.ee.

Isikuandmete turvalisuse tagamine

Isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse Jalakabinetis koostöös lepingupartneritega digitaalselt ja turvalistes keskkondades. Ligipääs isikuandmetele on tagatud üksnes Jalakabineti töötajatele ja lepingupartneritele, kellel on isikuandmeid vajalik käidelda Jalakabineti sõlmitud lepingulisest kohustusest tulenevalt. Lepingupartneritel on kohustus järgida isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte. Jalakabinet on kehtestanud nõuded, et tagada isikuandmete töötlemise turvalisus nii korralduslike kui tehniliste meetmete kasutamisega. Isikuandmete töötlemise turvameetmed hoitakse asja- ja ajakohasena ning vajadusel uuendatakse ning täiendatakse neid.